اهداف و توانمندی ها

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بوعلی زنجان با هدف معرفی تجهیزات، متخصصین و توانمندی های آزمایشگاه در جهت اطلاع رسانی از ارائه خدمات، راهنمایی های ضروری برای مراجعین و تسهیل در امرجوابدهی تارنمای خود را راه اندازی نموده.